КИЕВСЬКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт журналистики (г. Киев, Украина)

________________________________________

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет журналистики (г. Санкт-Петербург, Россия)

_________________________________________

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(г. Москва, Россия)

__________________________________________

СИЛЕЗСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Институт политических наук и журналистики, Институт социологии (г. Катовице, Польша)

_________________________________________

СИЛЕЗСКАЯ ПОЛИТЕХНИКА (г. Гливице, Забже, Польша)

_________________________________________

УНИВЕРСИТЕТ у г. НИШ

Философский факультет (г. Ниш, Сербия)

 

Администрация упомянутых университетов и институтов информирует о проведении

1-2 ноября 2013 года четвёртой международной конференции

 

ПРИКЛАДНЫЕ СОЦИАЛЬНОКОМУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

 

Круг проблем, которые предлагается обсудить во время работы секций:

·         история возникновения и становления коммуникационных технологий;

·         апологетика и критика основных концепций коммуникационных технологий;

·         проблемы классификации прикладных социальнокоммуникационных технологий;

·         методология исследований коммуникационных технологий;

·         методология исследования прикладных социальнокоммуникационных технологий;

·         социальные технологии и коммуникационные технологии;

·         отраслевые прикладные социальнокоммуникационные технологии.

Материалы следует подать до 1-2 сентября 2013 года на электронный адрес проф. Холода А.М. akholod@ukr.net

Материалы печатаются до конференции в очередном томе научного журнала «Мир социальных коммуникаций» (см.: http://www.kymu.edu.ua/wsc/). Журнал зарегистрирован в Государственной регистрационной службе Украины как печатный средство массовой информации (Свидетельство сер. КВ № 19760-9560ПР от 20.02.2013). Стоимость печати одной страницы30 грн. (или $ 4 USA) (деньги присылать по адресу: 03179, г. Киев-179, ПСКТ-2012, Холод А. М., до востребования).

ВИМОГИ

до оформлення статей до наукового журналу

«СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ»

(з урахуванням «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»

 за наказом МОНмолодьспорт України № 1111 та 1112 від 17.10.2012)

 

Статті подаються українською та англійською мовами в електронному вигляді (редактор WORD (2003-2007); обсяг роботи 8-12 сторінок, формат А 4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 1,25; поля: всі 20 мм; вирівнювання по ширині. Статті повинні відповідати вимогам до редакційного оформлення наукового фахового видання згідно з державними стандартами України.

У першому рядку, по центру, подаються прізвище та ініціали автора, нижче у дужках – назва міста, країни; наступний рядок, ліворуч – УДК; наступний рядок – по центру прописними (великими) літерами – назва доповіді − шрифт Times New Roman Cуr, кегль 14 напівжирний. Далі (кегль 12, курсив) – анотації українською, російською і англійською мовами (кожною мовою не більше п’яти рядків + ключові слова – не більше п’яти).

Стаття для публікації повинна містити всі необхідні елементи відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7–05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»:

-  постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-  аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

-  формулювання цілей статті (постановка завдання);

-  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-  висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Список використаних джерел надається наприкінці статті, кегль 14. У тексті рукопису посилання подаються в квадратних дужках [4, с. 23], [1, с. 3–4], [4, с. 45; 7, с. 342; 8], [9; 11; 12–13].

У випадку недотримання авторами вимог до друку статтей редколегія має право відхилити пропозицію автора.

За додатковою інформацією звертатися:

Київський міжнародний університет, 

Інститут журналістики,

03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49, ауд. 1102.

Телефони:

+38(044) 424-90-20*(205) – професор ХОЛОД Олександр Михайлович (моб. 050-957-24-40);

+38(044) 424-90-20*(201) – професор ЗИКУН Наталія Іванівна (моб. 099-222-23-10);

+38(044) 424-90-20*(240) – доцент ДОСЕНКО Анжеліка Костянтинівна (моб. 093-400-14-36);.

 

 

тел./ факс +38(044)450-06-31

e-mail: akholod@ukr.net

 

Статьи аспирантов и кандидатов наук принимаются при наличии рецензии от доктора наук – специалиста в соответствующей области знаний.

Статьи докторов наук печатаются бесплатно, если они не имеют соавторов.

 

Оргкомитет