КИЇВСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут журналістики (м. Київ, Україна)

________________________________________

САНКТ-ПЕТЕРБУРЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет журналістики (м. Санкт-Петербург, Росія)

_________________________________________

МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ НАУК ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

(м. Москва, Росія)

________________________________________

СИЛЕЗЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Інститут політичних наук і журналістики, Інститут соціології (м. Катовіце, Польща)

_________________________________________

СИЛЕЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА (м. Забже, Польща)

_________________________________________

УНІВЕРСИТЕТ у м. НІШ

Філософський факультет (м. Ніш, Сербія)

 

Адміністрації згаданих університетів та інститутів інформують про проведення

1-2 листопада 2013 року четвертої міжнародної конференції

 

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Коло проблем, які пропонується обговорити під час роботи секцій:

·         історія виникнення і становлення комунікаційних технологій;

·         апологетика та критика провідних концепцій комунікаційних технологій;

·         проблеми класифікації прикладних соціальнокомунікаційних технологій;

·         методологія досліджень комунікаційних технологій;

·         методологія дослідження прикладних соціальнокомунікаційних технологій;

·         соціальні технології і комунікаційні технології;

·         галузеві прикладні соціальнокомунікаційні технології.

Матеріали слід подати до 1-2 вересня 2013 року на електронну адресу проф. Холода О.М. akholod@ukr.net

Матеріали друкуються до конференції у черговому томі наукового журналі «Світ соціальних комунікацій» (див.: http://www.kymu.edu.ua/wsc/). Журнал зареєстрований у Міністерстві юстиції як друкований засіб масової інформації (Свідоцтво сер. КВ № 18784-7584Р від 23.03.2012).

Вартість друку однієї сторінки – 30 грн. (або $ 4 США) (гроші надсилати на адресу: 03179, м. Київ-179, ПСКТ-2013, Холод О. М., до запиту).

ВИМОГИ

до оформлення статей до наукового журналу

«СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ»

(з урахуванням «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»

 за наказом МОНмолодьспорт України № 1111 та 1112 від 17.10.2012)

 

Статті подаються українською та англійською мовами в електронному вигляді (редактор WORD (2003-2007); обсяг роботи 8-12 сторінок, формат А 4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 1,25; поля: всі 20 мм; вирівнювання по ширині. Статті повинні відповідати вимогам до редакційного оформлення наукового фахового видання згідно з державними стандартами України.

У першому рядку, по центру, подаються прізвище та ініціали автора, нижче у дужках – назва міста, країни; наступний рядок, ліворуч – УДК; наступний рядок – по центру прописними (великими) літерами – назва доповіді − шрифт Times New Roman Cуr, кегль 14 напівжирний. Далі (кегль 12, курсив) – анотації українською, російською і англійською мовами (кожною мовою не більше п’яти рядків + ключові слова – не більше п’яти).

Стаття для публікації повинна містити всі необхідні елементи відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7–05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»:

-  постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

-  аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;

-  формулювання цілей статті (постановка завдання);

-  виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

-  висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Список використаних джерел надається наприкінці статті, кегль 14. У тексті рукопису посилання подаються в квадратних дужках [4, с. 23], [1, с. 3–4], [4, с. 45; 7, с. 342; 8], [9; 11; 12–13].

У випадку недотримання авторами вимог до друку статтей редколегія має право відхилити пропозицію автора.

За додатковою інформацією звертатися:

Київський міжнародний університет, 

Інститут журналістики,

03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49, ауд. 1102.

Телефони:

+38(044) 424-90-20*(205) – професор ХОЛОД Олександр Михайлович (моб. 050-957-24-40);

+38(044) 424-90-20*(201) – професор ЗИКУН Наталія Іванівна (моб. 099-222-23-10);

+38(044) 424-90-20*(240) – доцент ДОСЕНКО Анжеліка Костянтинівна (моб. 093-400-14-36);.

 

Статті аспірантів і кандидатів наук приймаються при наявності рецензії від доктора наук – фахівця відповідної галузі знань.

Статті докторів наук друкуються безкоштовно, якщо вони не мають співавторів.