ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

 

Інститут журналістики Київського міжнародного університету (м. Київ, Україна)

Інститут журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Інститут соціології Сілезького університету (м. Катовіце, Польща)

Факультет соціології Сілезької політехніки (м. Забже, Польща)

Міжнародна академія наук педагогічної освіти (м. Москва, Росія)

Інститут мовознавства Російської Академії наук (м. Москва, Росія)

Санкт-Петербурзький державний університет (м. Санкт-Петербург, Росія)

Факультет філософії Університету в м. Ніш (Сербія)

 

інформують про свій намір організувати та провести

4 та 5 квітня (п'ятниця і субота) 2014 року

 

IV міжнародний симпозіум

«СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ»

Передбачається робота таких секцій:

1)             теорія та історія соціальних комунікацій,

2)  теорія та історія журналістики,

3)  теорія та історія видавничої справи та редагування,

4)             прикладні соціально-комунікаційні технології,

5)             документознавство та архівознавство,

6)             книгознавство, бібліотекознавство та бібліографознавство,

7)             соціальна інформатика та комп’ютерні технології,

8)             медіаекологія і медіаосвіта,

9)             лінгвістика, соціолінгвістика, психолінгвістика,

10)      зображальна журналістика в системі ЗМК.

 

Заявка на участь у конференції та стаття надсилаються на електронну адресу akholod@ukr.net до  

1 лютого 2014 року  (форма заявки додається).

ФОРМА ЗАЯВКИ

1.    Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________________________

2.    Місце роботи, посада ________________________________________________________________________

3.    Науковий ступінь, наукове звання ______________________________________________________________

4.    Тема доповіді _______________________________________________________________________________

5.    Назва секції ________________________________________________________________________________

6.    Прошу забронювати _____ місце (-я) в готелі «Верховина»

7.    Буду виступати (підкресліть потрібне): так, ні.

8.    Контакти (індекс, домашня адреса, телефон, електронна адреса)

Статті, відомості про автора та електронну копію квитанції про оплату оргвнеску і друку статті надсилати на e-mail: akholod@ukr.net

Стаття вважається прийнятою до друку після повідомлення «Вашу статтю прийнято до друку».

Статті докторів наук друкуються безкоштовно.

Оргвнесок 100 грн. (оренда зали, друк програми, оплата бронювання) слід сплачувати разом із оплатою за друк статті.  Вартість 1 сторінки – 30 грн. Гроші за публікацію надсилати на адресу:

03179, Україна, м. Київ-179,

Холод Олександр Михайлович, до запиту.

Проїзд, проживання та харчування – за рахунок учасників конференції.

Матеріали друкуються до конференції у щоквартальному науковому журналі «Світ соціальних комунікацій» (Свідоцтво Державної реєстраційної служби України. Сер. КВ № 18784–7584Р від 18.01.2012).

 

 

ВИМОГИ
до оформлення статей до наукового журналу
«СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ»
(з урахуванням «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»
за наказом МОНмолодьспорт України № 1111 та 1112 від 17.10.2012)

 

Статті подаються українською та англійською мовами в електронному вигляді (Microsoft Word (97-2013); обсяг роботи 8-12 сторінок, формат А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 1,25; поля: всі 20 мм; вирівнювання по ширині. Статті повинні відповідати вимогам до редакційного оформлення наукового фахового видання згідно з державними стандартами України.

У першому рядку, по центру, подаються прізвище та ініціали автора, нижче у дужках – назва міста, країни; наступний рядок, ліворуч – УДК; наступний рядок – по центру прописними (великими) літерами – назва доповіді − шрифт Times New Roman Cуr, кегль 14 напівжирний. Далі (кегль 12, курсив) – анотації українською, російською і англійською мовами (кожною мовою не більше п’яти рядків + ключові слова – не більше п’яти).

Стаття для публікації повинна містити всі необхідні елементи відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7–05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»:
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Список використаних джерел надається наприкінці статті, кегль 14. У тексті рукопису посилання подаються в квадратних дужках [4, с. 23], [1, с. 3–4], [4, с. 45; 7, с. 342; 8], [9; 11; 12–13].

У випадку недотримання авторами вимог до друку статей редколегія має право відхилити пропозицію автора.

 

За додатковою інформацією звертатися:
Київський міжнародний університет, 
Інститут журналістики,
03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49, ауд. 1102.
Телефони:
+38(044) 424-90-20*(205) – професор ХОЛОД Олександр Михайлович (моб. 050-957-24-40); 
+38(044) 424-90-20*(201) – професор ЗИКУН Наталія Іванівна (моб. 099-222-23-10);
+38(044) 424-90-20*(240) – доцент ДОСЕНКО Анжеліка Костянтинівна (моб. 093-400-14-36);.

тел./ факс +38(044)450-06-31
e-mail: akholod@ukr.net