ВИМОГИ
до оформлення статей до наукового журналу
«СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ»
(з урахуванням «Порядку формування Переліку наукових фахових видань України»
за наказом МОНмолодьспорт України № 1111 та 1112 від 17.10.2012)
 

Статті подаються українською та англійською мовами в електронному вигляді (Microsoft Word (97-2013); обсяг роботи 8-12 сторінок, формат А4; шрифт Times New Roman; кегль 14; міжрядковий інтервал 1,5; абзацний відступ 1,25; поля: всі 20 мм; вирівнювання по ширині. Статті повинні відповідати вимогам до редакційного оформлення наукового фахового видання згідно з державними стандартами України.

У першому рядку, по центру, подаються прізвище та ініціали автора, нижче у дужках – назва міста, країни; наступний рядок, ліворуч – УДК; наступний рядок – по центру прописними (великими) літерами – назва доповіді − шрифт Times New Roman Cуr, кегль 14 напівжирний. Далі (кегль 12, курсив) – анотації українською, російською і англійською мовами (кожною мовою не більше п’яти рядків + ключові слова – не більше п’яти).

Стаття для публікації повинна містити всі необхідні елементи відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7–05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України»:
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Список використаних джерел надається наприкінці статті, кегль 14. У тексті рукопису посилання подаються в квадратних дужках [4, с. 23], [1, с. 3–4], [4, с. 45; 7, с. 342; 8], [9; 11; 12–13].

У випадку недотримання авторами вимог до друку статей редколегія має право відхилити пропозицію автора.

 

За додатковою інформацією звертатися:
Київський міжнародний університет,
Інститут журналістики,
03179, Україна, м. Київ, вул. Львівська, 49, ауд. 1102.
Телефони:
+38(044) 424-90-20*(205) – професор ХОЛОД Олександр Михайлович (моб. 050-957-24-40);
+38(044) 424-90-20*(201) – професор ЗИКУН Наталія Іванівна (моб. 099-222-23-10);
+38(044) 424-90-20*(240) – доцент ДОСЕНКО Анжеліка Костянтинівна (моб. 093-400-14-36);.

тел./ факс +38(044)450-06-31
e-mail: akholod@ukr.net