Відгуки на автореферати

a001
ВІДГУК
на автореферат дисертації Саліонович Людмили Миколаївни
«Дискурс Івана Франка у вимірах ґендерної лінгвістики» (Харків, 2012. – 21 с.),
подану до спеціалізованої вченої ради К 64.053.05 Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
для захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.02.01 – українська мова
Рецензент:
Доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри масової комунікації Київського міжнародного університету
Холод О. М.

a002
ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Александра Николаевича Назайкина
«Эффективный рекламный текст в СМИ»,
представленной на соискание ученой степени доктора филологических наук по специальности 10.01.10 – журналистика.
Рецензент:
Заведующий кафедрой массовой коммуникации Института журналистики Киевского международного университета,
член специализированного учёного совета Д 26.001.34 Киевского национального университета имени Тараса Шевченка,
доктор филологических наук (специальность 10.01.08 – журналистика), профессор,
Холод Александр Михайлович

Рецензії на дисертації

d001
ВІДГУК
на дисертацію ГАВРИЛЬЦЯ Юрія Дмитровича
«Короткотривалі медіаефекти в молодіжних студентських групах (на матеріалі теленовин)»,
подану на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за спеціальністю
27.00.01 – теорія та історія соціальних комунікацій
Рецензент:
Член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти,
доктор філологічних наук, професор
Холод О.М.

Рецензії на книги

r001
РЕЦЕНЗИЯ
на рукопись монографии
«Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості» (на украинском языке) (224 с.)
доктора филологических наук, профессора Холода А.М.
Рецензент:
Доктор социологических наук,
профессор Санкт-Петербургского государственного университета
Гавра Д.П.

r002
РЕЦЕНЗИЯ
на рукопись учебного пособия ХОЛОДА Александра Михайловича
«Соціальні комунікації: соціо- та психолінгвістичний аналіз»
Рецензент:
Доктор филологических наук, доктор психологических наук, профессор,
ведущий научный сотрудник Института языкознания Российской академии наук
И.М. Румянцева

r003
РЕЦЕНЗІЯ
на навчальний посібник «Contrastive Lexicology»
(укладач: канд. пед. н., доцент кафедри перекладу І.В. Ковалинська)
Рецензент:
доктор філологічних наук, професор,
член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти
ХОЛОД О.М.

r004
РЕЦЕНЗИЯ
на монографию «Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості» (224 с.)
профессора Александра Холода
Рецензент:
Доктор социологических наук,
профессор Силезского университета (г. Катовице, Польша)
Адам Бартошек

r005
РЕЦЕНЗІЯ
на рукопис підручника Холода О. М.
«Комунікаційні технології»
Рецензент:
Доктор наук із соціальних комунікацій,
професор Т.В. Кузнецова

r006
РЕЦЕНЗІЯ
РУКОПИСУ ПІДРУЧНИКА
Холода Олександра Михайловича
«Комунікаційні технології»
Рецензент:
Кандидат соціологічних наук, доктор філологічних наук,
професор кафедри журналістики Українського католицького університету
Ю. Е. Фінклер

r007
РЕЦЕНЗІЯ
на рукопис підручника
доктора філологічних наук, професора ХОЛОДА О. М.
«КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (340 с.)
Рецензент:
Завідувач кафедри реклами та зв’язків із громадськістю
Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор філологічних наук, професор В.Ф. Іванов

r008
РЕЦЕНЗІЯ
на монографію доктора філологічних наук,
професора Холода Олександра Михайловича
«Інмутація суспільства в гіпермаркеті свідомості»
(у 3-х т. – Т. 3 : Інмутація сучасного суспільства : монографія. – К. : КиМУ, 2012. – 224 с.).
Рецензент:
Завідувач кафедри реклами та зв’язків із громадськістю
Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,
доктор філологічних наук, професор Іванов В.Ф.

r009
Рецензія
на навчальний посібник «Аксіологія соціальних комунікацій»
доктора наук із соціальних комунікацій,
професора кафедри журналістики та філології СумДУ
Кузнєцової Тетяни Василівни
Рецензент:
доктор філологічних наук,
професор О. М. Холод