Розділи наукового журналу «СВІТ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ»

та стисла характеристика проблематики досліджень

 

Розділ

«ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ»

 

Напрями досліджень:

·        теорія і закономірності розвитку комунікаційної системи суспільства;

·        історія соціально-комунікаційних інститутів суспільства;

·        етапи становлення соціально-комунікаційних структур, форм і процесів;

·        історія важливих наукових відкриттів, що стосуються знакових систем, інструментів, способів документалізації інформації;

·        вивчення розвитку соціально-комунікативної культури суспільства;

·        становлення і розвиток основних напрямів діяльності документально-інформаційних структур (бібліотек, бібліографічних служб, центрів науково-технічної інформації);

·        методологічні, методичні і організаційні основи функціонування документально-інформаційних структур у системі соціальних комунікацій;

·        закономірності розвитку засобів трансляції концептуальної, фактологічної і методографічної інформації як складових соціальної комунікації;

·        семіотика соціальних комунікацій;

·        стратегія розвитку соціальних комунікацій, концепції трансформації комунікаційних систем, комунікаційні канали;

·        проблеми комунікаційних відносин та інформаційної культури суспільства, теорія комунікаційних потреб;

·        концепція соціальної інформації і знань у сучасній науці;

·        інформаційна технологізація суспільства;

·        теорія, історія і методологія наукових дисциплін соціально-комунікативного циклу;

·        проблеми професіологічних аспектів підготовки кадрів для сфери соціальних комунікацій;

·        дослідження інформаційно-когнітивної динаміки суспільства.

 

 

Розділ

«ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО Й АРХІВОЗНАВСТВО»

 

Напрями досліджень:

·        теоретико-методологічні основи документознавства, архівознавства, документально-архівної евристики, документознавчої професіології;

·        історія діловодства в контексті розвитку діловодних служб;

·        формування документальних комплексів і фондів;

·        закономірності розвитку архівних документально-інформаційних ресурсів;

·        сучасна динаміка функціонування потоків управлінської документації;

·        проблеми організації документоутворення, документообігу;

·        робота з документальними фондами;

·        експертизи цінностей документів;

·        архівно-археографічні основи опису документів в умовах інформаційного суспільства;

·        проблеми оволодіння новітніми документально-інформаційними технологіями;

·        наукові основи організації управління документацією в Україні і за кордоном;

·        проблеми технології створення, збереження і наукового вивчення архівних фондів;

·        розвиток і сучасний стан форм і методів документально-інформаційного забезпечення управління в різних сферах соціальної діяльності;

·        проблеми наукового використання документальних фондів і архівних інформаційних ресурсів, створення науково-довідкового апарату документальних систем;

·        вивчення потреб різних категорій споживачів документальної інформації, доступ до архівних документально-інформаційних ресурсів, наукові основи збереження і забезпечення збереження документів;

·        проблеми системології в документознавстві й архівознавстві;

·        міжнародний досвід і співпраця архівних установ;

·        стратегічні напрями удосконалення документознавчої і архівної освіти;

·        історія становлення і розвитку архівів, архівної справи і діловодства;

·        розробка періодизації становлення і розвитку діловодства, документознавства, документалістики й архівознавства як наукових дисциплін;

·        проблеми історико-культурного значення документальних колекцій і книжкових пам'ятників, документів як артефактів;

·        документне джерелознавство;

·        персоналії в документознавстві й архівознавстві;

·        історіографічні аспекти кодикології і палеографії.

 

РОЗДІЛ

КНИГОЗНАВСТВО, БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО, БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО

 

Напрями досліджень:

 

·        проблема дослідження історії книги, книжкової, редакційно-видавничої справи, книжкової торгівлі, статистики друку в Україні і за кордоном;

·        проблема розробки періодизації становлення і розвитку книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства і документології як наукових дисциплін;

·        дослідження історичного розвитку бібліотек та інших документально-інформаційних структур і систем, обґрунтування закономірностей їх родо-видового розгалуження в конкретно-історичних умовах розвитку суспільства, окремих регіонах країни і світу;

·        проблеми розробки періодизації і розвитку бібліотечної і бібліографічної справи як галузі науково-практичної діяльності, формування їх основних підсистем і напрямів діяльності в окремі періоди історії;

·        проблеми вивчення історії міжнародної співпраці в книжковій, бібліотечній, бібліографічній та інших сферах документально-інформаційних комунікацій в Україні та за кордоном;

·        проблеми аналізу розвитку і визначення етапності книгознавчої, документологічної, бібліотекознавчої і бібліографознавчої думки з давніх часів до наших днів;

·        проблеми персоналій у книгознавстві, бібліотекознавстві і бібліографознавстві;

·        вивчення історії становлення і розвитку книгознавчої, бібліотечно-інформаційної освіти, підготовки кадрів для документально-комунікаційних установ в Україні та за кордоном.

 

РОЗДІЛ

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

 

Напрями досліджень:

 

·        теорія, методологічні основи і міждисципліне дослідження засобів масової комунікації;

·        масова інформація в системі соціальної інформації, міжкультурна комунікація і комунікативістика;

·        глобальні інформаційно-комунікаційні процеси;

·        проблеми вітчизняної і міжнародної практики у сфері інформаційної політики й інформаційного обміну;

·        журналістикознавство як дослідження текстів, аудиторії та інституцій у системі наукознавства і гносеології;

·        історія журналістики і журналістикознавства;

·        зарубіжна журналістика і журналістикознавства;

·        проблеми засобів масової комунікації, їх класифікації, змістовно-функціональних, техніко-технологічних та інших типологічних особливостей;

·        типи, види, жанри журналістських повідомлень;

·        електронні засоби масової комунікації у системі соціальних комунікацій суспільства;

·        інформаційно-аналітичну діяльність засобів масової комунікації;

·        проблеми інформаційно-когнітивних процесів передачі і сприйняття повідомлень засобів масової комунікації;

·        правові, етичні норми і професійні стандарти в журналістській професії;

·        види, форми, типи, моделі редакційної діяльності;

·        аудиторія засобів масової комунікації, її потреби і особливості сприйняття інформації;

·        проблеми комунікаційних ефектів взаємодії засобів масової комунікації і аудиторії, концепції, методи і технології медійного впливу;

·        специфіка організації управління засобами масової комунікації;

·        економіко-організаційна діяльність засобів масової комунікації, а також вивчаються проблеми системи підготовки кадрів для засобів масової комунікації.

 

 

РОЗДІЛ

ТЕОРІЯ І ІСТОРІЯ ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ І РЕДАГУВАННЯ

 

Напрями досліджень:

 

·        теоретико-методологічні основи, історія і сучасні тенденції розвитку видавничої справи;

·        державна політика і законодавство у видавничій діяльності, а також – управління, економіка і статистика у видавничій справі;

·        ринкові моделі видавничої діяльності

·        проблеми стандартизації у видавничій справі;

·        теорія, методика і специфіка редагування різних типів видань;

·        соціально-функціональні, конструктивні, знакові, поліграфічні та художньо-технічні характеристики видань

·        проблеми інформаційного забезпечення редакційно-видавничої діяльності;

·        мережеві електронні ресурси і технології у редакційно-видавничій діяльності;

·        теоретико-методичні й організаційні основи функціонування видавництв (зокрема електронних);

·        організація друку в Україні та за кордоном

·        проблеми міжнародної співпраці у видавничій справі;

·        проблеми підготовки кадрів для редакційно-видавничої справи в Україні та за її межами, розробки і впровадження нових професійних стандартів підготовки кадрів для видавничої діяльності.

 

РОЗДІЛ

ПРИКЛАДНІ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 

Напрями досліджень:

 

·        історія, теорія і методологія формування інформаційних середовищ взаємодії суб'єктів соціальної діяльності;

·        соціально-комунікаційні технології позиціювання суб'єктів соціальної діяльності в суспільстві (зв'язки з громадськістю, реклама, іміджмейкінг, а також - комунікації бізнесу);

·        проблеми комунікативного образу суб'єктів соціальних відносин;

·        використання засобів масової комунікації при здійсненні зв'язків з громадськістю;

·        управління прикладними соціально-комунікативними технологіями;

·        організація діяльності служб і агенцій (зв'язку з громадськістю, рекламних агентств);

·        проблеми спеціалізованих PR-технологій (політичних, консалтингових, журналістських);

·        публічні зв'язки з державними структурами;

·        стратегії преси і форми їх реалізації в соціально-інформаційному середовищі;

·        проблеми концепції іміджмейкінгу;

·        проблеми маркетингових комунікацій;

·        проблеми аналітичної підтримки PR-діяльності;

·        проблеми соціального проектування комунікативної діяльності, реалізації соціально-технологічних програм;

·        проблеми етичних і правових аспектів у системі прикладних соціально-комунікаційних технологій;

·        прикладні соціально-комунікаційні технології в управлінні проблемами і кризами;

·        підготовка кадрів у галузі  прикладних соціально-комунікаційних технологій;

·        розробка і впровадження нових професійних стандартів підготовки кадрів.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ

СОЦІАЛЬНА ІНФОРМАТИКА

 

Напрями досліджень:

 

·        проблеми теорії і методології соціальної інформатики;

·        інформаційне суспільство й інформаційно-комунікаційний простір;

·        сучасні концепції і закономірності розвитку соціальної інформації;

·        проблеми інформаційної структури суспільства і її трансформації;

·        інформатизація соціальних комунікацій;

·        інформаційні потреби суспільства;

·        технології формування, організація і використання інформаційних ресурсів, інформаційний менеджмент;

·        проблеми формування і розвитку інформаційно-когнітивних технологій;

·        стандартизація і системи управління якістю у сфері соціальної інформації;

·        інформаційно-комерційна діяльність документально-інформаційних систем;

·        проблеми інформаційного аудиту і консалтингу;

·        інформаційно-комунікаційні засоби передачі повідомлень у суспільстві;

·        інформаційно-пошукові ресурси і стратегії в системі засобів масової комунікації;

·        тенденції розвитку і концептуально-змістовного моделювання програмних, апаратних, лінгвістичних засобів для автоматизованих систем у соціально-комунікаційних структурах і галузях;

·        організаційно-функціональні, програмно-технологічні, лінгвістичні засоби системно-мережевої взаємодії і пошуку в документально-інформаційних системах;

·        інформаційно-пошукові системи і мови в соціально-комунікаційних структурах;

·        методи формалізації наочних галузей і інформаційне моделювання організації знань;

·        інформаційно-аналітичні структури, їх функції в системі соціальних комунікацій і соціального управління;

·        методики, організація і технологія інформаційно-аналітичної діяльності, інформаційний моніторинг.